X
تبلیغات
علوم

علوم
 
دریچه ای به دنیایی جدید
div class=s>

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه هفتم دی 1391 توسط ....

   

 

 

           دانسته های درباره ی مغز آدمی 

 

 

  

 

 

 


برچسب‌ها: دانستنی

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه هفتم دی 1391 توسط ....

بسمه تعالی

 

موضوع :نقش وسا یل کمک آموزشی در امر تدریس

 

می خواهیم راجع به وسا یل کمک آموزشی واستفاده از آنها در امر تدریس و تفاوت این روش با روش سخنرانی مطالبی ذکر کنیم. اما قبل از آن که وارد این بحث شویم لازم است نگاهی مختصر به فرایند تدریس داشته باشیم.

تدریس یا ،یاد دهی شامل سه بخش است : الف – فرستنده   ب – پیام     ج – گیرنده

در مورد فرستنده و گیرنده باید گفت که برای داشتن یک تدریس خوب و ایده آل باید به این دو

مورد توجه خا ص داشت .سلامت جسمی و امنیت روحی فرستنده (معلم ) به او کمک می کند که با خیا ل راحت وفکر با ز و روی بشا ش تدریس را شروع کرده و با گرفتن یک نتیجه ی خوب به اتمام برساند. حتی داشتن یک سردرد جزئی او را تحت تأ ثیرقرارداده و موجب می -شود تدریس مؤفقی را نداشته باشد.

سلامت جسمی وروحی دانش آموز به او کمک می کند تا پیام را بهتردرک ،کرده و واکنش نشان  دهد. دانش آموزی که دارای مشکلا ت جسمی از قبیل کم خونی است مطلب را دیرتر می گیرد.یا دانش آموزی که مشکلات خانوادگی دارد نمی تواند همپا ی دوستان دیگرش که

 هیچ مشکلی ندارند مطلب را بگیرد.

مطلب اصلی ما راجع به پیام است واینکه چگونه آن را انتقا ل دهیم که بهتروماندگارتردریافت

شود.اگرتدریس تنوع داشته باشد وازسازه ها درآن استفاده شودمسلماً هم درک مطلب راآسا نتر

می کند وهم کلاس از حا لت خمودگی در می آید ،ولی لازم نیست حتماً از وسا یل پیشرفته ی علمی کمک بگیریم . یک سازه کوچک که بدست خود دانش آموزان ساخته شده ،گاهی شگفتی

بوجود می آورد.

استفاده از این وسا یل به طور ناخودآگاه باعث طرح یک سری سؤال در ذهن دانش آموزان می شود وچون طراح سؤالات خودشان هستند پس وقتی فرستنده توضیح می دهد با دقت تمام

گوش داده وجواب را در ذهن می سپا رند.

من برای پی بردن به جا یگاه،  وسایل کمک آموزشی در امر تدریس از دانش آموزان کمک

گرفتم . ودر پرسش وپا سخی که با آنها داشتم همگی ابراز کردند که درسها یی که با وسا یل

بیا ن می شوند ،مثل سازه های ریاضی ،نقشه جغرافیا ،آزمایش های علوم و....ما مفهوم درس را بهتردرک می کنیم. همچنین اظها رداشتند درمواقعی که دبیرمان از ما می خواهد یک وسیله

کمک آموزشی درخا نه درست کنیم ،ساخت وسیله ممکن است یکی دو ساعت از وقت ما را بگیرد ولی درسی که به کمک آن وسیله یا د می گیریم در ذهن  ما می ماند وفراموش نمی شود

در ،درس علوم که بیشتردرسها ی آن با آزمایش همراه است اگربه خا طرکمبود وقت وبرای جلوگیری از ایجاد سروصدا درکلاس از انجام آزمایش صرف نظر کنیم ، مطلب رابه خوبی

درک نمی کنند واگر یاد بگیرند  یا دگیری آنها کوتا ه مدت است وسریع فراموش می کنند.

تجربه نشا ن داده اگر خود دانش آموزان آزمایش را با استفاده از وسا یل ساده موجود درمحیط

انجام دهندومعلم به عنوان یک راهنما باشدنتایج مطلوب تری به دست می آید.درست است این

روش وقت گیر است ولی باعث می شود معلم انرژی کمتری صرف کند وتدریس مؤفق تری داشته باشد.

    « وسا یل کمک آموزشی درک مطلب را آسانتر ودر ضمن ماندگارتر می کند »

 

 

 

 

 « درسها یی که وسا یل کمک آموزشی کمتر می طلبد »

 

از دانش آموزان پرسیدم حال اگر درسها یی باشد که وسیله کمک آموزشی کمتری بطلبد شما چگونه آنرا بهتر درک می کنید ؟

 

آنها اذعا ن داشتند بیان معلم وحا لتها ی او درحین تدریس ،مانند صدای او لبخندی که می زند،

استراحت کوتاهی که در فا صله تدریس می دهد ،مثل پا سخ به فعالیتها بیان مطا لب خارج از کتا ب ویا مطا لبی  که در رسا نه ها ذکرشده وبا درس در ارتبا ط است به ما کمک می کند تا

مطا لب را بهتر یاد بگیریم ودرس برایما ن شیرین می شود .

 

چند مورد از آنها بیان کردند ما درس معلمی را بهتر می فهمیم که رابطه صمیمی تری با دانش آموزان بر قرار می کند ویا خود را هم ردیف ما می داند.ما درک می کنیم که ایشا ن به خا طر

ما این رفتا ر،را انجام می دهد پس سعی می کنیم ،کاری نکنیم که موجب نا راحتی او شود.

بعضی اوقا ت وقتی سا ل تحصیلی به پا یا ن می رسد تعدادی ازهمکا ران فکر می کنند که در

طول سا ل حق مطلب را به جا نیا ورده اند.شا ید این سؤال برای ما  پیش آید، آیا سا ل پرباری

داشتم یا خیر ؟ ( از نظر محتوای آنچه که به دانش آموزان آموختم )

 

برونر می گوید : اکثر معلما ن به جای  اینکه روش  آموختن و اندیشیدن را به شا گردا ن یا د

دهند آنان را در مقابل دانسته ها وواقعیت ها ی علمی قرار می دهند . به عقیده ی او مهم نیست

که فراگیر چه می آموزد، بلکه مهم این است که چگونه می آموزد و چگونه آموختن شرا یطی

می خواهد که اگر ایجا د شود شا گردا ن خودبه خودیا د خواهند گرفت ومعلما ن دیگراحسا س

نا کا می نخواهند کرد.

 

 

درس معلم ار بود زمزمه محبتی

                                              جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را

 

 

 


برچسب‌ها: نقش وسایل کمک آموزشی
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه هفتم دی 1391 توسط ....

 

تصاویری از سلول های بدن ..............شگفت انگیز

 

-۱-مژه ها

مژه ها ........... راهنمایی الزهرا.......برترینها

 

۲-باکتری هایی که روی زبان انسان قرار گرفته اند.

 

راهنمایی الزهرا

 

۳-مو

 

صفث

 

4. سرخرگ

 

الزهرا

۵-عرق بر روی انگشت اشاره

 مدرسه الزهرا برگر فته از برترینها

 

 

 

۶-روده کوچک

 

 شس

 

 


برچسب‌ها: تصاویر شگفت انگیز
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه هفتم دی 1391 توسط ....

بسمه تعالی

طرح درس روزانه

نام ونام خانوادگی :معصومه خانی

مدرک ورشته تحصیلی :لیسانس علوم تجربی

سنوات خدمت:16 سال

استان : کرمانشاه

شهرستان :سرپل ذهاب

مدرسه راهنمایی الزهراء (س)

 

 

 

 

 

 

 

طرح درس روزانه آموزش مبتنی بر رویکرد تربیتی           ماده درسی : علوم تجربی     مدرسه راهنمایی الزهرا (س)

شماره فصل/ موضوع درس: 4- دسته بندی مواد       پایه اول   زمان تدریس :90 دقیقه تعداد دانش آموزان : 20 نفر

هدف کلی : دسته بندی مواد شناسایی مخلوط ها

اهداف آموزشی مبتنی بر حیطه ها پیگیری

شناختی

(دانستنی ها)

مخلوط را بشناسد- انوع مخلوط را نام ببرد

ویژگی های هر دو نوع مخلوط را بیان کند.

روانی- حرکتی

 (مهارتی ها)

با موادی که در اختیار دارد نتواند دو نوع مخلوط تهیه کند- از وسایل برای انجام آزمایش ها به درستی استفاده کند قادر به تشخیص ویژگی های مخلوط باشد .

یافته های حاصل از آزمایش را تفسیر کند

عاطفی

(نگرشی ها)

قدر مواد موجود در طبیعت را بداند و به نگهداری و استفاده مطلوب تأکید کند. حفظ آرمان های اسلامی و ایرانی در مجامع بین المللی- اثر اعمال انسان قبل و پس از مرگ

احترام به نظرات متفاوت در یک جمع برای حفظ هماهنگی اجتماع – توجه به نکات ایمنی و رعایت بهداشت

توجه به معادو امکان بازآفرینی انسان پس از مرگ و همراهی پیوسته اعمال انسان با او.

مواد و وسایل آموزشی: خاک گلدان- لیوان و بشقاب یکبارمصرف- ذره بین- آب- نمک- قاشق- وسایل تهیه سالاد- آجیل- ماژیک- تخته- دفتر – خودکار- آهنربا- براده آهن- خاک اره- ماسه.

روش یا روش های تدریس : بارش مغزی-  بحث گروهی (همیاری) پرسش و پاسخ و ایجاد و تعامل به شیوه های چندجانبه

فعالیت آغازین (ایجااد انگیزه)

1- نوشتن اهداف روی تابلو-  نصب تصاویر مربوط به مخلوط های مختلفی که در محیط اطرافمان وجود دارد.

2- ورود معلم با گشاده رویی سلام و احوالپرسی- قرائت حدیث (إنَّ فیِ خَلقِ السماواتِ و الأرضّ لَاَیاتٍ لیقومٍ یعقلون/ حضور  و غیاب- توجه به وضعیت روحی و جسمانی دانش آموزان برای ایجاد انگیزه و آماده سازی به هر کدام از دانش آموزان بسته های کوچک آجیل که قبلاً خودم تهیه کرده ام میدهم و از آنها می خواهم که اجزاء تشکیل آن را نام برده و جدا کنند و بعد میل نمایند و توجه آنها را به تصاویر نصب شده و اهداف درس جلب می کنیم.

رفتار ورودی : دانش آموزان مواد زیادی دیده اند و استفاده نموده اند اما ممکن است آنها را دسته بندی نکرده باشند یا به ویژگی آنها توجه نکرده باشند اما امروز ضمن بررسی به این مواد توجه خاص می کنند مثال همان (آجیل )

1- ارزشیابی ورودی : پرسش از دانش آموزان 1 عنصر چیست 2- ترکیب را توضیح دهید.

از مواد پیرامون خود چند نمونه نام ببرید.

 

زمان

 

5 دقیقه

 

 

 

 

 

 

10 دقیقه

 

 

 

 

 

ارائه ی درس جدید مبتنی بر رویکرد تربیتی

به هر گروه بشقاب یک بار مصرف- خاک گلدان، ذره بین می دهیم و از آنها می خواهیم خاک را به دقت مشاهده کنند و اجزاء آن را بررسی کنند سپس از هر گروه یک نفر گزارش مشاهده را ارائه می دهند. با انجام این فعالیت دانش آموزان با مخلوط و ویژگی آن آشنا می شود.

نکته (1) به دانش آموزان یادآور می شویم ضمن انجام فعالیت بحث و تعامل گروهی داشته باشند.

نکته (2) از قبل چک لیست هر فعالیت را آماده می کنیم و فعالیت یک یا دو گروه را ارزشیابی می کنیم

برای جذاب کردن کلاس و بهبود فهم و ملموس شدن درس یک داستان کوتاه بیان می کنیم.

راز خوشبختی

روزی مرد جوانی نزد خردمندی می رود و از او راز خوشبختی را می پرسد. خردمند به او گفت برو در قصر من گشتی بزن فعلاً وقت ندارم و خردمند قاشقی که 2 قطره روغن در آن ریخته بود به دستش داد و گفت در تمام مدت گردش قاشق را در دست داشته باشد و مواظب باشد روغن نریزد و مرد در حالی که چشم از قاشق بر نمی داشت بعد از مدتی نزد خردمند برگشت. خردمند پرسید فرش های ناهار خوری را دیدی، باغی که باغبان ده سال را صرف آراستن کرده دیدی ........ مرد جان با شرمندگی گفت : تمام حواسم به روغن بود چیزی ندیدم. خردمندگفت برگرد و شگفتی های دنیای مرا بشناس. برای اینکه به من اعتماد کنی باید خانه ای که در آن ساکن هستم بشناسی مرد جوان برگشت و با دقت شروع به گردش کرد وقتی نزد خردمند آمد همه جزئیات را تعریف کرد. خردمند گفت : دو قطره روغن که به تو سپردم چه شد؛ خردمند گفت : نصیحتی که به تو می توانم بکنم:

راز خوشبختی این است که شگفتی های جهان را بنگری بدون اینکه هرگز دو قطره روغن را فراموش کنی! یا شکل تمام زیبایی ها را درک کنی ولی عزت و انسانیت خود را فراموش نکنی.

از گروهها می خواهیم ضمن مطالعه آزمایش صفحه 32 با وسایل مورد نیاز که شامل مخلوط (براده ی آهن- خاک اره و ماسه) است را انجام و نتیجه را گزارش دهند (توسط یک نفر از اعضاء گروه به عنوان سخنگوی گروه) توجه : هنگام ارائه گزارش دقت می کنیم که سخنگوی گروه همیشه یک نفر خاص نباشد بلکه به نوبت یک نفر نقش سخنگو را ایفا کند.

نتیجه : در این آزمایش هر کدام از اجزاء مخلوط با توجه به ویژگیشان از مخلوط جدا می شوند.

از دانش آموزان می خواهیم با موادی که همراه خود آورده اند دو نوع مخلوط درست کنند و آنها را به دقت مشاهده کنند . برای جذاب کردن از هر گروهی خواستم مواد متفاوتی بیاورند- مواد سالاد،آش- آجیل- سوپ آماده. از گروه ها می خواهیم نتیجه مشاهده مخلوط آب نمک و یکی از مخلوط های بالا را ارائه دهند تأکید می کنیم مواد را تمیز تهیه کنند که بتوانند آنها را مزه کنند و پی ببرند اجزاء مخلوط همواره خواص خود را حفظ می کنند (نمک چه همراه آب باشد و چه جدای از آب شور است)

در این فعالیت آنها باید برای هر مخلوط حداقل دو ویژگی بیان کنند. و برای هر مخلوط نام خاصی انتخاب کنند.

 

 

زمان

10 دقیقه

 

 

 

 

7 دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 دقیقه

 

 

 

 

 

 

20 دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت های تکمیلی

ضمن یادگیری مخلوط ها یک نکته ی اخلاقی را نیز آموزش می دهیم.

هرکدام از انسانها خصلت های منحصر به فردی دارند ما می توانیم در مشارکت با جامعه بزرگتری مثل خانوادهه، مدرسه، جامعه شهری ضمن حفظ خصوصیات فردی از ظرفیت ها و وبژگی های جامعه در جهت بالا بردن خود استفاده کنیم. همانطور که اجزاء یک مخلوط ضمن کنار هم بود خواص و ویژگی خود را حفظ می کنند. ما نیز باید ثبات شخصیت داشته باشیم به طوری که در همراهی و همکاری با جمع اطرافیان از هم رنگ شدن با آنها و از دست دادن خصلت های اخلاقی خوب پرهیز کنیم. تأثیر کارهایی که انجام می دهیم حتی پس از مرگ نیز نام و یاد ما را زنده نگه می دارد و از اثرات آن بهره می گیریم. وقتی دو یا چند ماده را روی همه می ریزیم مخلوط درست کردیم مواد وقتی در جمعی قرار می گیرند اصالت خود را حفظ می کنند. بر عکس بعضی از انسانها که وقتی در جمع تازه ای قرار می گیرند رنگ عوض می کنند و همه ی خصوصیات خود را فراموش می کند.

 نکته اخلاقی :

حفظ آرمانهای اخلاقی و اسلامی در تمام جوامع

 

زمان

8 دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری : با کمک خود دانش آموزان می توان جمع بندی و نتیجه گیری کرد ، مثلاً تهیه کارتهای مغناطیس به شکلی که روی تعداد کارتها ویژگی مخلوطهای همین و روی کارتهای دیگر ویژگیهای مخلوط ناهمگن می نویسیم و هرکدام از ویژگیهای مربوطه را در جای مناسب خوش قرار می دهیم.

ارزشیابی پایانی(سنجش رفتار خروجی) : بررسی نتایج آزمایش ها-  پرسش و پاسخ دانش آموزان پابه به صورت کتبی برای هر گروه سؤالی را طراحی می کنم و با توجه به زمان باید پاسخ دهند.

سؤالات ارزشیابی : 1- مخلوط را تعریف کنید 2- انواع مخلوط را نام ببرید 3- ویژگیهای مخلوط را بیان کنید 4- در هر مخلوط در اطراف خود چند مثال بیان کنند.

 

12دقیقه

تعیین فعّالیت های خارج از کلاس : تهیه ی گزارش کار آزمایشهای انجام شده در دفتر علوم

2- تهیه جدولی از مخلوطهایی که در زندگی روزمره با آنها سروکار دارید یا روبرو می شود در دو گروه همگن و ناهمگن قرار دهید

 

 

 

 

 

 

3 دقیقه

 


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و نهم آذر 1391 توسط ....
نقد و بررسی کتاب علوم سوم راهنمایی

به ادامه مطلب رجوع کنید


برچسب‌ها: نقد و بررسی

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیستم آذر 1391 توسط ....

 

 

دندان بهترین نقش و سخت ترین ساختار را در فک انسان و بسیاری از جانوران مهره دار به عهده دارد. عمده ترین کاربرد دندان، تکه تکه و آسیاب کردن غذا ها می باشد. علاوه بر این، در انسان ها، دندان نقش بسیار مهمی در تکلم و ادای صحیح کلمات ایفا می کند. در دوره زندگی اش دارای دو سری دندان می شود: دندان های شیری و دندان های دایمی.


برچسب‌ها: انواع دندان

ادامه مطلب
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

  • قالب وبلاگ
  • mouse code

    كد ماوس