X
تبلیغات
علوم

علوم
 
دریچه ای به دنیایی جدید
div class=s>

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه هفتم دی 1391 توسط ....

بسمه تعالی

 

موضوع :نقش وسا یل کمک آموزشی در امر تدریس

 

می خواهیم راجع به وسا یل کمک آموزشی واستفاده از آنها در امر تدریس و تفاوت این روش با روش سخنرانی مطالبی ذکر کنیم. اما قبل از آن که وارد این بحث شویم لازم است نگاهی مختصر به فرایند تدریس داشته باشیم.

تدریس یا ،یاد دهی شامل سه بخش است : الف – فرستنده   ب – پیام     ج – گیرنده

در مورد فرستنده و گیرنده باید گفت که برای داشتن یک تدریس خوب و ایده آل باید به این دو

مورد توجه خا ص داشت .سلامت جسمی و امنیت روحی فرستنده (معلم ) به او کمک می کند که با خیا ل راحت وفکر با ز و روی بشا ش تدریس را شروع کرده و با گرفتن یک نتیجه ی خوب به اتمام برساند. حتی داشتن یک سردرد جزئی او را تحت تأ ثیرقرارداده و موجب می -شود تدریس مؤفقی را نداشته باشد.

سلامت جسمی وروحی دانش آموز به او کمک می کند تا پیام را بهتردرک ،کرده و واکنش نشان  دهد. دانش آموزی که دارای مشکلا ت جسمی از قبیل کم خونی است مطلب را دیرتر می گیرد.یا دانش آموزی که مشکلات خانوادگی دارد نمی تواند همپا ی دوستان دیگرش که

 هیچ مشکلی ندارند مطلب را بگیرد.

مطلب اصلی ما راجع به پیام است واینکه چگونه آن را انتقا ل دهیم که بهتروماندگارتردریافت

شود.اگرتدریس تنوع داشته باشد وازسازه ها درآن استفاده شودمسلماً هم درک مطلب راآسا نتر

می کند وهم کلاس از حا لت خمودگی در می آید ،ولی لازم نیست حتماً از وسا یل پیشرفته ی علمی کمک بگیریم . یک سازه کوچک که بدست خود دانش آموزان ساخته شده ،گاهی شگفتی

بوجود می آورد.

استفاده از این وسا یل به طور ناخودآگاه باعث طرح یک سری سؤال در ذهن دانش آموزان می شود وچون طراح سؤالات خودشان هستند پس وقتی فرستنده توضیح می دهد با دقت تمام

گوش داده وجواب را در ذهن می سپا رند.

من برای پی بردن به جا یگاه،  وسایل کمک آموزشی در امر تدریس از دانش آموزان کمک

گرفتم . ودر پرسش وپا سخی که با آنها داشتم همگی ابراز کردند که درسها یی که با وسا یل

بیا ن می شوند ،مثل سازه های ریاضی ،نقشه جغرافیا ،آزمایش های علوم و....ما مفهوم درس را بهتردرک می کنیم. همچنین اظها رداشتند درمواقعی که دبیرمان از ما می خواهد یک وسیله

کمک آموزشی درخا نه درست کنیم ،ساخت وسیله ممکن است یکی دو ساعت از وقت ما را بگیرد ولی درسی که به کمک آن وسیله یا د می گیریم در ذهن  ما می ماند وفراموش نمی شود

در ،درس علوم که بیشتردرسها ی آن با آزمایش همراه است اگربه خا طرکمبود وقت وبرای جلوگیری از ایجاد سروصدا درکلاس از انجام آزمایش صرف نظر کنیم ، مطلب رابه خوبی

درک نمی کنند واگر یاد بگیرند  یا دگیری آنها کوتا ه مدت است وسریع فراموش می کنند.

تجربه نشا ن داده اگر خود دانش آموزان آزمایش را با استفاده از وسا یل ساده موجود درمحیط

انجام دهندومعلم به عنوان یک راهنما باشدنتایج مطلوب تری به دست می آید.درست است این

روش وقت گیر است ولی باعث می شود معلم انرژی کمتری صرف کند وتدریس مؤفق تری داشته باشد.

    « وسا یل کمک آموزشی درک مطلب را آسانتر ودر ضمن ماندگارتر می کند »

 

 

 

 

 « درسها یی که وسا یل کمک آموزشی کمتر می طلبد »

 

از دانش آموزان پرسیدم حال اگر درسها یی باشد که وسیله کمک آموزشی کمتری بطلبد شما چگونه آنرا بهتر درک می کنید ؟

 

آنها اذعا ن داشتند بیان معلم وحا لتها ی او درحین تدریس ،مانند صدای او لبخندی که می زند،

استراحت کوتاهی که در فا صله تدریس می دهد ،مثل پا سخ به فعالیتها بیان مطا لب خارج از کتا ب ویا مطا لبی  که در رسا نه ها ذکرشده وبا درس در ارتبا ط است به ما کمک می کند تا

مطا لب را بهتر یاد بگیریم ودرس برایما ن شیرین می شود .

 

چند مورد از آنها بیان کردند ما درس معلمی را بهتر می فهمیم که رابطه صمیمی تری با دانش آموزان بر قرار می کند ویا خود را هم ردیف ما می داند.ما درک می کنیم که ایشا ن به خا طر

ما این رفتا ر،را انجام می دهد پس سعی می کنیم ،کاری نکنیم که موجب نا راحتی او شود.

بعضی اوقا ت وقتی سا ل تحصیلی به پا یا ن می رسد تعدادی ازهمکا ران فکر می کنند که در

طول سا ل حق مطلب را به جا نیا ورده اند.شا ید این سؤال برای ما  پیش آید، آیا سا ل پرباری

داشتم یا خیر ؟ ( از نظر محتوای آنچه که به دانش آموزان آموختم )

 

برونر می گوید : اکثر معلما ن به جای  اینکه روش  آموختن و اندیشیدن را به شا گردا ن یا د

دهند آنان را در مقابل دانسته ها وواقعیت ها ی علمی قرار می دهند . به عقیده ی او مهم نیست

که فراگیر چه می آموزد، بلکه مهم این است که چگونه می آموزد و چگونه آموختن شرا یطی

می خواهد که اگر ایجا د شود شا گردا ن خودبه خودیا د خواهند گرفت ومعلما ن دیگراحسا س

نا کا می نخواهند کرد.

 

 

درس معلم ار بود زمزمه محبتی

                                              جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را

 

 

 


برچسب‌ها: نقش وسایل کمک آموزشی
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

  • قالب وبلاگ
  • mouse code

    كد ماوس